Poem by Trev Cimenski

I saw this nice poet on Tiktok, Trev Cimenski’s poems were sweet, true, yet hard hitting.. Go follow him at on Tiktok via @trevcimenski.

A poem by Trev Cimenski

Leave a Reply